За нас

Политика на Интегрираната система за управление

„Чрез увеличаване на качеството и количеството на предлаганите услуги да се постигне увеличаване на пазарния ни дял и лоялните клиенти„

Ръководството на „Катони и Ко България” ЕООД, в лицето на Управителя, официално декларира своята Политика по управление на качеството, околната среда и условия на труд, която е изведена от визията и мисията на фирмата и е неразделна част от цялостната политика за изграждане и развитие на „Катони и Ко България” ЕООД.

Политиката по управление на „Катони и Ко България” ЕООД е насочена към осигуряване нарастваща ефективност на процесите на интегрираната система за управление с цел създаване на всички условия за постигане на икономически растеж, съобразно потребностите и очакванията на клиентите и заинтересованите страни, устойчиво опазване на всички компоненти на околната среда, запазване на здравето и живота на персонала, както и осигуряване и управление на здравословни и безопасни условия на труд.

За осъществяването на своята Политика по управление на качеството, околна среда и условия на труд, ръководството на „Катони и Ко България” ЕООД, насочва усилията си в следните направления:

· Да усъвършенства дейността си, като се стреми да отговори на изискванията на българските и международни стандарти, за да устои на предизвикателствата на конкуренцията на вътрешния и международен пазар;

· Да постигне, поддържа и се стреми непрекъснато да подобрява качеството на изпълняваните услуги в съответствие с изискванията на българските и международни стандарти;

· Да следва стриктно нормативните актове, свързани с дейността й, с опасностите и рисковете за здравето и безопасността при работа, с въздействията върху околната среда, със своите технологични възможности, със своите финансови, търговски и управленски изисквания, както и с мнението на заинтересуваните страни;

· Да събира и анализира информацията, получена от персонала, който е най–вероятно да бъде засегнат от опасности за здравето, както и данни от външни източници, като контрагенти и други заинтересовани страни;

· Ефективно да използва наличните материални, човешки и финансови ресурси, съобразно нуждите и потребностите на всички заинтересовани страни;

· Икономично потребление на природни ресурси – електроенергия и вода;

· Да осигурява необходимото обучение и засилване на персоналната отговорност към опазване на околната среда и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

· Да поддържа и създава необходимите условия за нарастване ефективността и подобряване на Интегрираната система за управление, съгласно изискванията на стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007;

· Да оптимизира управлението на процесите във фирмата за адекватност, целесъобразност и съответствие с регламентираните изисквания, на базата на непрекъснато усъвършенстване и развитие.

Дата: 08.04.2013 г.
Управител:


Кр.Георгиев